Terug

Artikel 1. Begrippen

In deze bepalingen wordt aan de navolgende begrippen de volgende betekenis toegekend:

 1. Klant is de afnemer van een of meerdere diensten of producten van Albers.
 2. Albers is de afkorting van Ingenieursbureau Albers bv en leverancier van de eLearning diensten.
 3. Diensten of producten: dit zijn alle producten en diensten die Albers onder haar naam aanbiedt via de website: www.HydrauliekTrianing.nl
 4. Overeenkomst: Onder overeenkomst wordt verstaan het leveren van die diensten van Albers die aangevraagd zijn door de klant en waarvoor een elektronische opdrachtbevestiging is verstuurd. In de opdrachtbevestiging staat beschreven welke diensten de klant van Albers heeft afgenomen.

Artikel 2. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle productaanbiedingen op de website van Albers www.hydrauliektraining.nl. Deze voorwaarden zijn bij de aankoop inzichtelijk en staan op de site. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
 2. Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Albers behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
 3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Albers erkend.
 4. Albers garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand door de online aanmelding voor een product of dienst van Albers en de acceptatie van de Algemene Voorwaarden tezamen. Daarna wordt er een bevestiging per e-mail gestuurd dat Albers de aanschaf van het product heeft ontvangen.
 2. Ten aanzien van artikel 3.1 behoudt Albers zich het recht de aanmelding te weigeren.

Artikel 4. Herroepingrecht

 1. Consumenten hebben op grond van het Burgerlijk Wetboek (artikel 6:219) recht op het gebruik van het Herroepingrecht voor iedere bestelling die bij Albers wordt gedaan. Dit recht houdt in dat Consumenten de bestelling binnen zeven (7) werkdagen kosteloos kunnen annuleren. Dit verzoek dient de Klant schriftelijk (per post of e-mail) te richten aan Albers.
 2. Ten aanzien van lid 1 treedt het herroepingrecht in nadat de bevestiging per e-mail is verzonden.
 3. Het herroepingsrecht geldt niet voor diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven (7) werkdagen.

Artikel 5. Duur en Beëindiging van de overeenkomst

 1. Het contract gaat pas in op het moment dat er een betaling is voldaan.
 2. Albers is bevoegd om te allen tijde de overeenkomst op te schorten dan wel te beëindigen.

Artikel 6. Uitvoering van de Opdracht

Alle werkzaamheden die door Albers worden verricht, worden uitgevoerd naar haar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van een goed vakmanschap.

Artikel 7. Prijzen en Prijswijzigingen

 1. In de opdrachtbevestiging is vastgelegd of op welke wijze de vergoedingen is geïnd door Albers. Deze keuze wordt gemaakt door de klant tijdens de bestelling van de diensten van Albers
 2. De prijzen die worden aangegeven op de website zijn in Euro’s exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 3. Alle orders dienen betaald te worden via de betalingsdienst zoals deze door Albers beschikbaar wordt gemaakt (“Betaalmodule”). Om orders te plaatsen en de Betalingsdienst te gebruiken dient u de details van de betalingsmethode van uw voorkeur, factuur – en postadres (indien van toepassing) door te geven en/of alle andere details die nodig zijn om de order af te ronden.
 4. Albers is gerechtigd alle tarieven voor een product of dienst tijdens de duur van de overeenkomst te veranderen. De prijs die met de klant gecommuniceerd is, is leidend. Het product kan immers voor verschillende tarieven worden aangeboden in verband met kortingsacties, of kortingscodes.

Artikel 8. Facturering

 1. Online aankopen worden in principe vooraf betaald. Indien de financiële transactie op een of andere wijze niet tot stand is gekomen, levert Albers ook nog geen diensten.
 2. Indien bij herhalingsfacturen het verschuldigde bedrag niet is voldaan, is Albers gerechtigd de koop als niet besloten te beschouwen.
 3. Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die Albers maakt als gevolg van de niet-nakoming door klant van de betalingsverplichting, komen ten laste van de klant.

Artikel 9. Intellectuele Eigendommen

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten, berusten bij Albers. Deze rechten worden op grond van de overeenkomst op geen enkele wijze aan de klant overgedragen. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle krachtens de overeenkomst ontwikkelende of ter beschikking gestelde producten of diensten, zijn van Albers.
 2. Doorverkoop of doorgeven van aangekochte producten is niet toegestaan.

Artikel 10. Beperkingen

Het verhuren, uitlenen, publiekelijk presenteren, vertonen of uitzenden of enige andere vorm van distributie van de producten is verboden.

Artikel 11. Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Albers en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter de beslissing.
 3. Albers heeft voor de instandhouding van de diensten en producten van Albers een inspanningsverplichting.
 4. Albers kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten en/of problemen die hun oorzaak vinden bij derden.

Artikel 12. Overmacht

 1. Albers is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien Albers daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van toeleveranciers van Albers en onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.
 2. Wanneer de overmacht situatie langer dan één (1) maand heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen.

Artikel 13. Privacy

Albers zal geen informatie over uw persoonlijke gegevens, rekening of transacties aan derden openbaar maken anders dan overeenkomstig haar privacyreglement zoals aangegeven.

Artikel 14. Nawerking

De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, waarvan uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

Artikel 15. Strijdige clausules

In het geval deze Algemene Voorwaarden en de Opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.